Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

Archivnictví a spisová služba (i pro začátečníky)

 

Termín konání:
28. 03. 2019
Variabilní symbol:
032819
Cena (včetně DPH):
1390,- Kč/osoba

 

Místo konání:
Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava


Program semináře:

„Seminář je určen především pracovníkům podatelen, spisoven a „archivů“, sekretářkám a administrativním pracovníkům a dále rovněž např. likvidátorům, insolvenčním správcům a zaměstnancům komerčních spisoven i bez hlubších znalostí problematiky výkonu spisové služby.“


1. Aktuální právní předpisy a jejich výklad
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění;
- vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění;

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění;
- vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
- ostatní související a prováděcí právní předpisy.

2. Spisovny a organizace spisové služby
- úvod do problematiky výkonu spisové služby ve veřejné správě a u soukromoprávních původců;
- zásady a praxe spisové služby;
- kontrola výkonu spisové služby, přestupky a sankce;
- komerční spisovny (koncese „vedení spisovny“).

3. Elektronické dokumenty, elektronické systémy spisové služby a informační systém datových schránek, účetní a daňové doklady, osobní údaje a utajované skutečnosti
- aplikace ustanovení zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů, informační systém veřejné správy);
- vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek v platném znění a její dopad na spisovou službu;
- podepisování elektronických dokumentů a užívání časových razítek po datu 19. 9. 2016;
- zvláštnosti výkonu spisové služby za pomoci výpočetní techniky;
- ochrana osobních údajů v systémech spisové služby (dopad Obecného nařízení EP a Rady EU na ochranu osobních údajů).

4. Vyřazování dokumentů
- vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení;
- příprava a realizace vyřazení dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců;
- zpracování skartačních návrhů a výběr archiválií;
- specifické druhy skartačního řízení;
- vyřazování digitálních dokumentů, výběr archiválií z dokumentů v digitální podobě a problematika e-skartace.

5. Péče o dokumenty

- podmínky ukládání a evidence dokumentů ve spisovnách;
- uložení a evidence archiválií;
- tvorba replik digitálních archiválií a jejich předávání k trvalému uložení v digitálních archivech;
- péče o dokumenty obsahující osobní údaje v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

6. Dokumenty úpadců a společností v likvidaci

- uplatňování zákona o archivnictví a spisové službě, insolvenčního zákona, zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku ve spisové praxi úpadců a společností v likvidaci.

7. Aktuální informace ke dni konání semináře, diskuse, odpovědi na dotazy


V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).


Lektor:
Mgr. Martin Seidler,
odborný rada, vedoucí oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemský archiv v Opavě


Časový rozvrh:
8:15 – 9:00 ................ registrace účastníků
9:00 – cca 13:30 ........ seminář

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2019 by dendra.cz