Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

Účetní závěrka 2018 pro podnikatele

 

Termín konání:
10. 12. 2018
Variabilní symbol:
121018
Cena (včetně DPH):
1390,- Kč/osoba

 

Místo konání:
Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava


Program semináře:


Obsah:

Novela zákona o účetnictví přinesla od roku 2016 novinku v podobě zavedení kategorií účetních jednotek. Podle kategorií se řídí i obsah účetní závěrky, povinnost jejího auditu a zveřejnění. Poprvé v roce 2018 může účetní jednotka změnit kategorii, čímž se jí mohou změnit povinnosti v oblasti účetní závěrky.


• účetní legislativa pro sestavení účetní závěrky,
• inventarizace majetku a závazků – věcná správnost účetnictví, proúčtování inventarizačních rozdílů,
• ocenění pro účely sestavení účetní závěrky – pořizovací ceny, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly,
• dohadné položky, rezervy, časové rozlišení, rezerva na daň z příjmů,
• opravy chyb minulých let,
• rozsah účetní závěrky podle jednotlivých kategorií účetních jednotek – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách ve vlastním kapitálu, přehled peněžních toků a výroční zpráva,
• kontrolní vazby mezi jednotlivými výkazy,
• ověření auditorem a zveřejnění účetní závěrky,
• změny vztahující se k účetní závěrce sestavené za účetní období započaté v roce 2018 a 2017,
• pokyny a sdělení Ministerstva financí, Judikáty a Interpretace vztahující se k účetní závěrce
• dotazy, diskuse

Výklad budou provázet příklady z praxe.


V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).


Lektor:
Ing. Pavla Strakošová,
specialista na účetnictví a daň z příjmů právnických osob, autorka odborných publikací


Časový rozvrh:
8:15 – 9:00 ................ registrace účastníků
9:00 – cca 13:30 ........ seminář

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2018 by dendra.cz